General Terms & Conditions

1. Algemene voorwaarden, general terms

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en verbintenissen van welke aard dan ook tussen Editors’Project, hierna te noemen ‘OPDRACHTNEMER’, en zijn wederpartij, hierna te noemen ‘opdrachtgever’. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien dit tussen beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en ondertekend. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op latere (vervolg)opdrachten aan of overeenkomsten met ‘OPDRACHTNEMER’, tenzij ‘OPDRACHTNEMER’ deze voorwaarden tussentijds heeft gewijzigd of vervangen.

2. Oriënterend gesprek

Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het oriënterend gesprek verder gaat dan een kennismaking en de presentatie van bestaand werk van ‘OPDRACHTNEMER’ en overgaat in een werkbespreking waarin wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan is ‘OPDRACHTNEMER’ steeds gerechtigd daar honorarium voor in rekening te brengen.

3. Prijsopgave en bevestiging

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van ‘OPDRACHTNEMER’ zijn vrijblijvend en exclusief btw en reiskosten. Prijsopgaven zijn ten aanzien van de opgegeven hoeveelheid werkzaamheden en daaraan te besteden tijd steeds indicatief. ‘OPDRACHTNEMER’ is gerechtigd tot uitbreiding van de opgegeven tijdsduur of verrichtingen, indien dat naar het oordeel van ‘OPDRACHTNEMER’ of anderszins voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk of overeengekomen is. Berekening van het uiteindelijke honorarium vindt in een voorkomend geval plaats op basis van nacalculatie. Acceptatie van aanbiedingen door opdracht­gever, mondelinge afspraken en biedingen binden ‘OPDRACHTNEMER’ eerst nadat ‘OPDRACHTNEMER’ deze schriftelijk heeft bevestigd.

4. Levertijd

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door ‘OPDRACHTNEMER’ opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal ‘OPDRACHTNEMER’ eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn. Het verzuim treedt echter niet in, als ‘OPDRACHTNEMER’ recht heeft op termijnsverlenging wegens overmacht in de zin van deze voorwaarden, vanwege uitbreiding of wijziging van de opdracht, of indien termijnverlenging noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht.

5. Hulppersonen/inschakelen derden

‘OPDRACHTNEMER’ is steeds gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden, indien ‘OPDRACHTNEMER’ dat wenselijk of noodzakelijk acht. ‘OPDRACHTNEMER’ is evenwel nimmer aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze derden.

6. Technisch Materiaal

Dienstverlening van ‘OPDRACHTNEMER’ omvat geen werkzaamheden van technische aard, zoals bijvoorbeeld het maken van templates, het opmaken van advertenties, of het vervaardigen van ander druktechnisch of digitaal materiaal. Opdrachtgever zal dergelijke werkzaamheden zelf bij derde partijen aan moeten besteden, al dan niet daartoe vertegenwoordigd door ‘OPDRACHTNEMER’. ‘OPDRACHTNEMER’ is nimmer aansprakelijk voor enige ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van dergelijk materiaal.

7. Overmacht

‘OPDRACHTNEMER’ kan zich op overmacht beroepen als nakoming van één of meer van zijn verplichtingen wordt verhinderd, bemoeilijkt of vertraagd, door omstandigheden die niet door ‘OPDRACHTNEMER’ voorzien of gewenst zijn. Van overmacht aan de zijde van ‘OPDRACHTNEMER’ is onder meer sprake als verhindering of vertraging verband houdt met storingen in de levering van energie, apparatuurstoringen, programmatuurstoringen, waterschade, brand, transportproblemen, vertraging in levering van goederen of diensten door derden, ziekte en alle overige oorzaken buiten de schuld of invloedssfeer van ‘OPDRACHTNEMER’. Zolang nakoming zijdens ‘OPDRACHTNEMER’ wegens overmacht aldus geen doorgang kan vinden, zal opdrachtgever gerechtigd zijn diens betalingsverplichting op te schorten, gedurende de termijn waarbinnen die overmachtsituatie zich voordoet.

8. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van ‘OPDRACHTNEMER’ is beperkt tot het totaalbedrag van de honoraria, die voor de betreffende opdracht in rekening zijn gebracht en betaald.

9. Vrijwaring

De opdrachtgever heeft als inhoudelijke deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart ‘OPDRACHTNEMER’ tegen iedere huidige of toekomstige aansprakelijkheid.

10. Auteursrechten

‘OPDRACHTNEMER’ draagt bij levering van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet slechts het eenmalige publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

11. Honorarium

Opdrachtgever is een honorarium verschuldigd op basis van de door ‘OPDRACHTNEMER’ gehanteerde uurtarieven enerzijds en de tijdsduur die ‘OPDRACHTNEMER’ aan uitvoering van de opdracht besteedt anderzijds, te vermeerderen met door ‘OPDRACHTNEMER’ in het kader van de opdracht gemaakte onkosten en verschotten. ‘OPDRACHTNEMER’ kan een afwijkende wijze van honorering met opdrachtgever met opdrachtgever overeenkomen, met inachtneming van het bepaalde in art. 3 van deze voorwaarden.

12. Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij een kortere betalingstermijn is overeengekomen. Een beroep op schuldvergelijk is de opdrachtgever niet toegestaan. Indien binnen deze termijn door ‘OPDRACHTNEMER’ nog geen volledige betaling is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente ex art. 6: 119a BW verschuldigd.

13. Kosten

Alle kosten waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke interne en externe incassokosten, deurwaarderskosten, advocaatkosten en andere kosten, die ‘OPDRACHTNEMER’ maakt in verband met enige tekortkoming door de opdrachtgever in de nakoming van enige wettelijke of contractuele verplichting van de opdrachtgever en/of in verband met het afweren van een onterechte aanspraak van de opdrachtgever jegens ‘OPDRACHTNEMER’ en/of in enig ander verband met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en ‘OPDRACHTNEMER’, komen voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs voor door ‘OPDRACHTNEMER’ gemaakte externe kosten is het overleggen van een kopie der rekeningen voldoende. De buitengerechtelijke kosten bedragen in geval van een geldvordering tenminste 15% van het bedrag dat de opdrachtgever verschuldigd is, met een minimum van € 50,00. Hieromtrent hoeft geen bewijs te worden geleverd. Indien ter zake van proceskosten een veroordeling door de rechter wordt uitgesproken, komt deze niet in de plaats van de hiervoor in dit artikel genoemde kosten, maar strekt deze veroordeling in mindering op deze kosten.

14. Reclames

Reclames worden uitsluitend in behandeling genomen voor zover zij binnen 14 dagen na datum van de factuur schriftelijk ter kennis van ‘OPDRACHTNEMER’ worden gebracht, dan wel binnen 8 dagen nadat opdrachtgever enige bij voltooiing van de werkzaamheden een niet te constateren onvolkomenheid daarin alsnog heeft geconstateerd, dan wel binnen 8 dagen nadat deze onvolkomenheid redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden. Voor zover een klacht gegrond is, zal ‘OPDRACHTNEMER’ uitsluitend te zijner keuze gerechtigd zijn de onvolkomenheid zelf te verhelpen, dan wel het verschuldigd of betaald honorarium naar evenredigheid van de ernst van de onvolkomenheid (gedeeltelijk) te crediteren. In geen geval zal ‘OPDRACHTNEMER’ gehouden zijn kosten van werkzaamheden ter zake door derden aan opdrachtgever te vergoeden, voor zover deze kosten door opdrachtgever zijn gemaakt zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘OPDRACHTNEMER’. Vergoeding van die kosten zal niet plaatsvinden voor een hoger bedrag dan voor ‘OPDRACHTNEMER’ met opheffing van onvolkomenheden op zijn eigen locatie gemoeid zou zijn. Voor zover ‘OPDRACHTNEMER’ een eigen herstelverplichting op zich neemt, is die herstelplicht beperkt tot de hernieuwde uitvoering van de opdracht, maar niet tot herstel van eventuele gevolgschade. Voor zover het alsnog verrichten van overeengekomen werkzaamheden niet meer aantoonbaar mogelijk of zinvol is, is iedere aansprakelijkheid van ‘OPDRACHTNEMER’ beperkt tot de omvang van het in art. 8 bepaalde.

15. Opschorting

De geleverde zaken blijven eigendom van ‘OPDRACHTNEMER’ totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij het niet nakomen van enige verplichting waaronder de betalingsverplichting door de opdrachtgever, worden alle verplichtingen van ‘OPDRACHTNEMER’ en alle door ‘OPDRACHTNEMER’ binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde werken te gebruiken.

16. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever kunnen ‘OPDRACHTNEMER’ slechts binden indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en ‘OPDRACHTNEMER’ de toepasselijkheid voor akkoord heeft ondertekend.

17. Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen ‘OPDRACHTNEMER’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen steeds onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechtbank Amsterdam, die met uitsluiting van alle andere gerechten bevoegd is om kennis in eerste aanleg te nemen van geschillen tussen partijen, onverminderd de bevoegdheid van de Voorzieningenrechter, bij welke (Nederlandse) rechtbank ook, om in een voorkomend geval een spoedvoorziening te treffen.

Volg ons op social media:

Editors'Project video:

VSH Referentiecase scripted by editorsproject.com published by Inovativ

Editors'Project video:

Dutch TV personality Humberto Tan tells what his ideal PC should look like

Editors'Project video:

Cosensus explains why they choose HPE's Converged System
Share This